Правила приема обучающихся http://sdusshor5-tgl.narod.ru/pravila_priema_v_sdjusshor5.pdf

 

Положение о приемной комиссии  http://sdusshor5-tgl.narod.ru/polozhenie_o_priemnoj_kom-i.pdf

Конструктор сайтов - uCoz